6 tháng đầu năm, thành phố Vĩnh Yên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 255 trường hợp

6 tháng đầu năm, thành phố Vĩnh Yên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 255 trường hợp

Trong những năm qua, thành phố Vĩnh Yên đã tăng cường công tác quản lý đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

6 tháng đầu năm 2016, thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 255 trường hợp, trong đó có 242 trường hợp giao đất mới; 13 trường hợp cấp giấy chứng nhận thổ cư cũ. Cùng với đó, đã xác nhận nội dung chỉnh lý đăng ký biến động đất cho 38 trường hợp theo đúng thẩm quyền; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 19 trường hợp với diện tích trên 4.600m2.

Thời gian tới, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai; tăng cường quản lý, kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai và môi trường.

                                                                Nguồn: http://vinhyen.vinhphuc.gov.vn/